М А Н И П У Л А Ц И И

Цена
в лв.

ПРЕГЛЕД:

 1. на куче и котка

 

12,00             

 1. на екзотично животно – хамстер, вълнисто папагалче, канарче, малка костенурка

6,00

 1. на екзотично животно – морско свинче, заек, чинчила, корела, средни папагали

12,00 

 1. на екзотично животно – папагал жако, големи папагали, влечуги

15,00

 1. частичен преглед на екзотично животно

 50% от пълен преглед

 1. домашно посещение в рамките на града (прегледът се включва отделно)

10,00

 1. с отоскоп (общ преглед се включва отделно)

6,00

 1. с офталмоскоп (общ преглед се включва отделно)

6,00

 1. с флуоресцин (общ преглед се включва отделно)

6,00

 1. контролен или частичен преглед

6,00

 1. консултация по време на преглед

5,00

 1. обширна консултация по време на преглед

15,00

 1. консултация без пациент

10,00

 1. преглед за ваксинация

10,00

 1. частичен преглед при продължително (над 5 дена) лечение

3,00

 1. издаване на официален паспорт

5,00

ВАКСИНИ
Цената на ваксинацията се образува от цена на ваксината + цена на преглед (първичен или вторичен) + цена на подкожна инжекция
Пример: годишна ваксинация на 3 годишно куче с шествалентна ваксина на Merial  - 11,00 + 10,00 + 2,00 = 23,00 лв.

 

ИНЖЕКЦИИ

 

 1. подкожна, мускулна

2,00

 1. венозна

5,00

 1. субконюнктивална

6,00

 1. интраартикуларна, интракардиална, интратрахеална

12,00

 1. с отпрепариране на вена

10,00

ПОСТАВЯНЕ НА КАТЕТРИ

 

            -  ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР

7.00

            -  ПИКОЧЕН КАТЕТЪР

10,00 + цена на катетъра
+ 4,00

            - ПИКОЧЕН КАТЕТЪР с използване на ултразвук

10.00/час

 инфузия

 

 1. венозна

4,00

 1. венозна инфузия в отсъствието на собственика

6,00

 1. подкожна

3,00

            -    инфузионна помпа

10.00 / час

NB! Цената на венозна инфузия се добавя към цената на влените течности(минимум 2 лв) и към цената на венозна  инжекция/поставяне на венозен катетър.

 

 

ПОСТАВЯНЕ НА МИКРОЧИП

40,00

 

ПЕРОРАЛНО даване на лекарства, накапване на SPOT-ON

2,00

 

НЕБУЛИЗАЦИЯ  15 минути

6,00

ПРЕВРЪЗКИ  (цената на превързочните материали се включва допълнително)

 
 1. обикновена (марля, бинт)

5,00

 1. превръзка на Robert Jones (памук, санпласт, бинт)

10,00

 1. шиниране

20,00

 1. гипсова

30,00

Отстраняване на ЧУЖДО ТЯЛО

 
 1. от УХО

15,00

            -    от ОКО

15,00

            -    от ЛАПА

20,00

ПОЧИСТВАНЕ НА УШИ

8,00

АНАЛНИ ЖЛЕЗИ

 
 1. изтискване

6,00

 1. промивка

10,00

КЛИЗМА

 
 1. котка, малко куче

10,00

 1. голямо куче

20,00

 1. мануенална екстракция на фекалии

+10,00

РЕКТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ

10,00

ВАГИНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ

10,00

ПУНКЦИИ

 
 1. торакоцентеза

20,00

            -     абдоминоцентеза

10,00

            -     цистоцентеза

10,00

ИНТУБИРАНЕ

6,00

Поставяне на хранопроводно-стомашна сонда

10,00

ПОМОЩ ПРИ ТРУДНО РАЖДАНЕ

 

           -     мануална екстракция на плод

30,00

           -     престой при родилка

20,00 на час

Кръвопреливане (без консумативи)

 
 1. малки кучета

30,00

 1. големи кучета

40,00

АУТОПСИЯ

 1. дребни екзотични животни (под 1 кг)
 2. котки

5,00
15,00

 1. куче до 10 кг

15,00

 1. куче от 10-20 кг

25,00

 1. куче от 20-40 кг

40,00

 1. куче над 40 кг

60,00